+90555 859 42 40
 • Eğitim-Öğretim

  Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri

  Çocuklara günlük hayatında sıklıkla karşılaşabileceği problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir.
  Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.

  Matematik Çalışmalarımız
  Matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

  · Serbest Keşfetme
  · Örüntü Oluşturma
  · Gruplama ve Sınıflandırma
  · Sayma
  · Mukayese Etme
  · Grafik Oluşturma
  · Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

  Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.
  Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yönelik programımızda bilişsel etkinlikler kadar sanatsal ve devinimsel etkinliklere de yer verilmektedir.
  Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.
  Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.
  Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.

  Bilimsel Aktivitelerimiz

  GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri
  · İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
  Çocuklarımızın fen ve matematiğe ilgi duymalarını sağlayarak,bilimsel düşüncelerin ilk adımlarını atarken onlara rehberlik etmek,keşf ederek öğrenmesini sağlamak ve bilgiye ulaşmanın yollarını yaşayarak öğretmek.
  · Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
  · GEMS etkinlikleri çocukların kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.

  YABANCI DİL

  Anaokulumuzda ki İngilizce Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizceyle ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık yaratmak ve hoşgörü uyandırmaktır.
  Hedefimiz, çocuklarımız okul sıralarında yerlerini almadan önce Türkçe Dil Etkinliklerinin yanı sıra, İngilizcede de sağlam bir temel oluşturmaktır.
  İkinci bir dil edinmek için Kritik bir yaşta olan Çocuklarımıza İngilizce en zevkli ve en eğlenceli şekilde kazandırılmaktadır.
  Yapılan testlerde okulöncesi dönemde yabancı dil öğrenen çocukların matematiksel algıda,mantıksal bağ kurmada ve problem çözümlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.
  Bu nedenle okulumuzda haftanın beş tam günü İngilizce dersi verilmektedir.

  TEKNİKLER
  DRAMA TEKNİĞİ

  İngilizce öğretiminde uygulanan Drama tekniği, düşüncelerin, duyguların ve hislerin uyumlu olarak dışa vurumudur. Edinilmesi hedeflenen kazanımlar, geleneksel sınıf yöntemlerinin dışında açıklama yoluyla değil yaşayarak edinilir.

  OYUN TEKNİĞİ

  Bu teknikle, okul öncesi dönemdeki çocuklara kazandırılması hedeflenen davranış oyun aracılığıyla, eğlenerek edindirilmektedir.

  GRUP ÇALIŞMASI TEKNİĞİ

  Dil, diğer insanlarla iletişim kurmak içindir. Bu düşünceden yola çıkarak, İngilizce derslerimizde sıkça grup çalışmalarına yer vermekte, çocukların akranlarıyla iletişime geçerek İngilizce öğrenimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

  KULLANDIĞIMIZ MATERYALLER

  Audio CD / Casette
  Flashcad’lar
  Puppet (Kukla)
  Posterler
  Hikaye Kartları ve ders konusuna uygun içerikte çalışma kitapları kullanılmaktadır.

  Ayın Etkinliği

  · Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.
  · Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nereden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler vb. gibi.
  · Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çok çeşitli aktiviteler planlanır.
  · Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık vb. özellikleri ile ilgili çok çeşitli gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikaye oluşturma gibi.
  · Ayın sonunda öğrenciler getirdikleri nesneleri evlerine geri götürürler.

  Scamper ve Göster-Anlat Tekniği

  · Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
  · Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; ayrıca bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
  · Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.

  Projelerimiz

  · Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” eğitim ortamlarında, sürece önem veren ve bireyin nasıl öğrendiğinin önemini vurgulayan bir yöntemdir. Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:
  · Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
  · Hayal gücünü kullanma,
  · Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
  · Problem çözme becerisi,
  · Sorgulama,
  · Dönüşümlü düşünme,
  · Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

  Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması

  Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
  Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

  Dünya Vatandaşlık Eğitimi

  Dünya vatandaşlığı, bir bireyin dünya üzerinde meydana gelen ve tüm insanlığı ilgilendiren olaylara karşı duyarlı olması, gezegende yaşayan her bir insanın Dünya'nın durumu konusunda bir sorumluluk taşıdığını düşünmesidir. Dünya Vatandaşlık bilincini öğrencilerimize aşılamak amacıyla her ay bir ülke seçip, bu ülkeyi genel ve tarihsel özellikleri, yöresel kıyafetleri, yemekleri, müzikleri, zenginlikleri ve festivalleri gibi anahtar başlıklar doğrultusunda ortak çalışmalar ile tanımayı hedefliyoruz.

  Değerler Eğitimi

  Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
  Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
  Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 3 -6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

  Gezi, Gözlem, İnceleme, Fen ve Doğa Çalışmaları

  Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılayacak çeşitli çevre gezileri de yapılmaktadır.

  Oyun Etkinlikleri;

  Okul öncesindeki çocuklar için yaşamsal önem taşıyan oyun etkinlikleri; grup oyunları, hareketli-müzikli kurallı, eşli oyunlar, bahçe oyunları, yaratıcı drama vb.’dir.

  Portfolyo

  Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

  Bireysel Gelişim Raporu

  “Erken Çocukluk” ve “Hazırlık” sınıflarımızda dönemde 3 tema işlenmektedir. Her temanın sonunda gönderilmek üzere dönemde üç kez gelişim alanlarındaki süreci değerlendirmek ve takip etmek amacıyla hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporları” yazılı olarak velilerimize gönderilir. Bu raporlarda velilerimiz, öğrencilerimizin tema sürecindeki etkinliklere katılım durumlarını ve bu süreçteki anekdotlarını da görme fırsatı bulurlar. Velilerimiz raporu inceledikten sonra, sınıf öğretmenleri ve okul psikologu ile “Bireysel Veli Görüşmesi” yaparak öğrencinin gelişimi ile ilgili paylaşımda bulunurlar.

  Satranç

  Çocuklardaki muhakeme ve pratik düşünebilme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme ve en önemlisi düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yürütülen bir etkinliktir. Satranç oyununun temel ilkelerini anaokulunda öğrenen öğrencilerimiz ilkokulda da ileri satranç tekniklerini öğrenerek becerilerini üst düzeye çıkarırlar.  Keçiören İlk Yuvam Anaokulu Toplam Okuma : ( 695 )